Biz hakda

IMG_9113
“Mersedes-Benz”, “Toyota”, “LEXUS” we “Porsche” -den ugur alyp, LDR ýüzden gowrak modifikasiýa önümini yzygiderli satuwa çykardy.LDR awtoulaglary gaýtadan işleýän pudagynda “ýöriteleşdirilen önümleri senagatlaşdyrmak we senagat önümlerini özleşdirmek” ösüş ideýasyny öňe sürýär.LDR, ýokary derejeli awtoulag arassalaýjy ulanyjylaryň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin hünär dizaýn we ösüş topary bilen programma ýygnamak we gözleg we ösüş merkezleri bar.Hil taýdan ähli LDR önümleri asyl awtoulagyň ýokary derejeli materialy PP polipropilenden ýasalýar.5 baglanyşykdan, 10 proseduradan we ätiýaçlyk şaýlarynyň 15 toplumyndan soň önümler 1200 sagatdan gowrak synag edilýär we iň oňat önümler her ulanyja hödürlenýär.

HAKYNDA

US

Näme üçin?
We
Bar

Köpüňiz ýaly, biz beden toplumlaryny üýtgetmek janköýerleri.

Maşyn gurmagyň özüňizi giňeltmegiň usulydygyna hemişe ynanýardyk.Kimdir biriniň surata düşmeginiň ýa-da portretiniň çekilmeginiň şol bir sebäbi adamlar maşyn gurýarlar.Ilkinji awtoulagymyzy satyn alanymyzda, diňe "nädip kämilleşdirip bileris?" Diýip pikir etdik.Awtoulagymyzy üýtgetmek üçin mümkin bolan her dollary tygşytlardyk we bir üýtgetme hemişe birinji derejeli zatdy;beden toplumlary.2008 Toyota Alphard bolsun ýa-da 2013 Mecedes Benz Vito bolsun, maňa wekilçilik edýän awtoulag gurmagy maksat edindik.Maşyn gurmagyň şatlyklary we käwagt elhençlikleri ulagyňyz üçin işleýän bölekleri tapýar.Has takygy, haýsy tigirler ulagyňyza laýyk gelýär.

Aňsat görünýär, şeýlemi?Nädogry.Ulagymyz üçin amatly enjam tapmagyň nähili kyndygyny anyklamak üçin köp wagt gerek däldi.Forumlarda birnäçe sagatlap wagt geçirip bilersiňiz we başlanyňyzdan has köp sorag bilen gutaryp bilersiňiz.Baş çyra, guýruk çyrasy, öňdäki bamper, kapot we penjireler barada soraglar.Gözleglerden soň we nämäniň "laýykdygyny" kesgitläniňizden soň, awtoulagyňyzyň nähili bolandygyny nädip bilip bilersiňiz?Bir meseläniň bardygyny görmek aňsatdy.

Şol wagt LDR dünýä indi.

Onda bu meseläniň jogabyny nädip tapyp bilersiňiz?

Maglumatyňyzy girizeniňizden birnäçe sekundyň içinde Benz ýa-da Toyota ýa-da başga bir marka üçin dürli beden enjamlaryny görüp bilersiňiz.Öňler birnäçe sagat gerekdi, indi birnäçe minut gerek.awtoulagdan ýüz öwürmegi öwrenip bilersiňiz, täze dostlaryňyz bilen paýlaşmak üçin LDR CLUB-a goşulyp bilersiňiz.bu ajaýyp we manyly bolmaly!LDR güýjüni bilersiňiz!

FITMENT SANATLARY, ENTUSIASTLAR ÜÇIN ENTHUSIASTS tarapyndan guruldy.

Üstünlik gazanmak üçin açarlarymyz

Toparymyz

LDR halkara tehnologiýa gözleg we ösüş topary bolan awtoulag modifikasiýasyna ýöriteleşendir.Şu wagta çenli kompaniýamyzda önümi ösdürmek, müşderini ösdürmek, önüm öndürmek, satuwdan soňky hyzmat bilen meşgullanýan 100-den gowrak adamdan ybarat esasy topar bar.Häzirki wagtda 100-den gowrak ýurtda LDR bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk bar.

Önümçiligimiz

LDR awtoulag moda refitini üpjün edýän global toplumlaýyn hyzmat üpjün edijisidir, LDR toplumlaýyn dizaýny we ösüşi, önümçiligi dolandyrmagy, bazaryň ýerleşişini, markanyň işleýşini ýasaýar, her bir awtoulagda we her bir ulanyjyda durmuşyň şahsyýetini kanagatlandyrmak üçin iň soňky synag tejribesine ygrarlydyr. , iň soňky syýahaty döretmek üçin!

Gymmatlyklarymyz

Korporatiw ýerleşiş: Awtoulag modasynyň täzelenişini global giňişleýin üpjün ediji!

Görüş: innowasiýa arkaly dünýäde öňdebaryjy awtoulag arassalaýjy kärhana boluň!

Iş amaly ideýasy: Hususy önümleri senagatlaşdyrmak we senagat önümlerini özleşdirmek.