Biz hakda

IMG_9113
“Mersedes-Benz”, “Toyota”, “LEXUS” we “Porsche” -den ugur alyp, LDR ýüzden gowrak modifikasiýa önümini yzygiderli satuwa çykardy.LDR awtoulag gaýtadan işleýän pudagynda “ýöriteleşdirilen önümleri senagatlaşdyrmak we senagat önümlerini özleşdirmek” ösüş ideýasyny öňe sürýär.LDR, ýokary derejeli awtoulag refit ulanyjylarynyň şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin hünärmen dizaýn we ösüş topary bilen programma ýygnamak we gözleg we ösüş merkezleri bar.Hil taýdan ähli LDR önümleri asyl awtoulagyň ýokary derejeli materialy bolan PP polipropilenden öndürilýär.5 baglanyşykdan, 10 proseduradan we ätiýaçlyk şaýlarynyň 15 toplumyndan soň önümler 1200 sagatdan gowrak synag edilýär we iň oňat önümler her ulanyja hödürlenýär.

HAKYNDA

US

Näme üçin
We
Bar

Siziň köpüňiz ýaly, beden toplumlaryny üýtgetmek janköýerleri.

Awtoulag gurmagyň özüňizi giňeltmegiň usulydygyna elmydama ynanýardyk.Kimdir biriniň surata düşmeginiň ýa-da portret çekmeginiň şol bir sebäbi adamlar maşyn gurýarlar.Ilkinji awtoulagymyzy satyn alanymyzda, diňe "nädip täzeläp bileris?" Diýip pikir etdik.awtoulagymyzy üýtgetmek üçin mümkin bolan her dollary tygşytlardyk we bir üýtgetme hemişe birinji orunda durýar;beden toplumlary.2008 Toyota Alphard ýa-da 2013 Mecedes Benz Vito bolsun, maňa wekilçilik edýän awtoulag gurmagy maksat edindik.Awtoulag gurmagyň şatlyklary we käwagt elhençlikleri ulagyňyz üçin işleýän bölekleri tapýar.Has takygy, haýsy tigirler ulagyňyza gaty laýyk gelýär.

Aňsat görünýär, şeýlemi?Nädogry.Ulagymyz üçin amatly enjam tapmagyň nähili kyndygyny anyklamak üçin köp wagt gerek däldi.Forumlarda birnäçe sagatlap wagt geçirip bilersiňiz we başlanyňyzdan has köp sorag bilen gutaryp bilersiňiz.Baş çyra, guýruk çyrasy, öňdäki bamper, kapot we penjireler barada soraglar.Gözleglerden we nämä laýyk gelýändigini kesgitlänsoňam, awtoulagyňyzyň nähili bolandygyny nädip bilip bilersiňiz?Bir meseläniň bardygyny görmek aňsatdy.

Şol wagt LDR dünýä indi.

Bu meseläniň jogabyny nädip tapyp bilersiňiz?

Maglumatyňyzy girizeniňizden birnäçe sekundyň içinde Benz ýa-da Toyota ýa-da başga bir marka üçin dürli beden enjamlaryny görüp bilersiňiz.Öňler birnäçe sagat gerekdi, indi birnäçe minut gerek.awtoulag taşlamagy öwrenip bilersiňiz, täze dostlaryňyz bilen paýlaşmak üçin LDR CLUB-a goşulyp bilersiňiz.bu ajaýyp we manyly bolmaly!LDR güýjüni bilersiňiz!

FITMENT SANATLARY ENTUSIASTLAR ÜÇIN ENTHUSIASTS tarapyndan guruldy.

Üstünlik gazanmak üçin açarlarymyz

Toparymyz

LDR halkara tehnologiýa gözleg we ösüş topary bolan awtoulag modifikasiýasyna ýöriteleşendir.Häzirki wagta çenli kompaniýamyzda önümi ösdürmek, müşderini ösdürmek, önüm öndürmek, satuwdan soňky hyzmat bilen meşgullanýan 100-den gowrak adamdan ybarat esasy topar bar.Häzirki wagtda 100-den gowrak ýurt LDR bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe.

Önümimiz

LDR, awtoulag moda refitiniň global giňişleýin hyzmat üpjün edijisidir, LDR toplumlaýyn dizaýn we ösüş, önümçilik dolandyryşy, bazaryň ýerleşişi, marka işleýşi ýaly, her bir awtoulagda we her bir ulanyjyda durmuş şahsyýetine laýyk gelmek üçin iň soňky tejribe tejribesine ygrarlydyr. , iň soňky syýahaty döretmek üçin!

Gymmatlyklarymyz

Korporatiw ýerleşiş: Awtoulag modasynyň täzelenişini global giňişleýin hyzmat üpjün ediji!

Görüş: Innowasiýa arkaly dünýäde öňdebaryjy awtoulag arassalaýjy kärhana boluň!

Iş amaly pikiri: customöriteleşdirilen önümleri senagatlaşdyrmak we senagat önümlerini özleşdirmek.