Beden toplumy

 • “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  Hytaýda “Speedmaster” ady bilen tanalýan “Toyota 4Runner”, “Prado” -nyň dogan modeli, daşky görnüşi we içerki görnüşi bilen, kän bir meşhur däl model.

  2000öne 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap, “Lexus” 4Runner-iň GX görnüşindäki görnüşini hödürledi we hiç haçan “Toyota” kärdeşi ýaly at bilen tanalmasa-da, käbirleri GX-ny has ýokary enjam hasaplaýarlar.Köp ýyllap ulanylan satyn alyş hökmünde pul üçin has köp pul berdi.

  GX-iň 4Runner-iň ukyby we ygtybarlylygy bilen däl-de, has kaşaň markaly paketde paýlaşýandygy hiç wagt syr däldi.Elmydama öz gymmatlyklaryny gowy saklaýarlar.

  LDR Body toplumy 4Runner-i täze “Lexus Style” -a täzeläp biler

 • “Lexus RX” täze modele

  “Lexus RX” täze modele

  “Lexus” -yň kaşaň häsiýeti we ajaýyp beden çyzyklary köplenç adamlary üýtgetmegiň zerurlygynyň ýokdugyny ýa-da üýtgetmek üçin hyýalyň köp ýeriniň ýokdugyny duýýar.“Lexus” satyn alýan adamlar hem köplenç onuň kaşaňlygyny saýlaýarlar.

  “Lexus RX 350” “Lexus RX” önümler maşgalasynyň üçünji nesli.2012-nji ýyldan başlap, kiçijik ýüz keşbi maşgalanyň uly agzy we LED yşyk çyralary bilen çalşyryldy, RX350-iň 10 modeli döwürlerden birneme könelen ýaly.

  Pes derejeli bir gözden ýokary derejeli dört gözli faralara, 16 sany öň bamper sport panjaralaryna, üç gözli iki optiki linzalara we başlangyç effektleri bilen dinamiki çyralara çenli amaly we kämilleşdirilen.

  Täze awtoulagyň öň ýüzündäki şpil şekilli howa kabul ediş paneli hasam ulaldy we ortadaky gurluşy has dokalan göwher görnüşli matrisa öwrüldi.Duman çyra meýdanynyň stili hem täzeden gözden geçirildi.

 • “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  Bukjany töläniňizden soň 7 iş gününiň içinde eltip bereris, gyssagly bolsaňyz, bizem sizi tertipläp bileris, haýyş edýäris.Getirilmezden ozal, bukjanyňyzyň bardygyny anyklamak üçin salgymyzy, porty, telefony tassyklamak üçin müşderimiz bilen habarlaşarys.Soň bolsa, söwda önümleriniň işini ýönekeýleşdirmek üçin gümrük taýdan resmileşdirmek we beýleki amallar üçin logistika üçin gaplama sanawyny goýuň.

  Soňra hyzmatdan soň, habar ibereniňizden soň 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys we meseläňizi gysga wagtda çözeris.

  Alibaba, Paypal, Western-Union, kompaniýa bank hasaby we beýleki meşhur töleg usullary arkaly USD, EUR, RMB, JPY tölegini goldaýarys.Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, harytlary diňe töläniňizden soň taýýarlaýarys we gowşuryş möhleti tölegiňizden hasaplanýar.

 • “Mersedes Benz W222 S-Class” üçin “Kit” -i “Maybach” modeline täzeläň

  “Mersedes Benz W222 S-Class” üçin “Kit” -i “Maybach” modeline täzeläň

  “Mersedes” lýuks sedanynyň iň soňky wersiýasynda hödürlenýän köp sanly täze tehnologiýa we hereketlendiriji bar.Wizual üýtgeşmeleri görmek has kyn.Bir seretseň haýsydygyny aýdyp bilersiňizmi?

  Profil boýunça, 2018 S-Class öňküsiniň keşbinden zordan tapawutlanýar.Täze tigir görnüşleri bilen bölünen şol bir akymly, ajaýyp beden çyzyklaryna üns beriň.Awtoulagyň möhüm görnüşi, birneme ownuk täzelenişden garaşyşymyz ýaly saklanýar.

  Öňki üç çärýek burçundan has köp üýtgeşiklik görünýär.2018 S-Class täze öň we yzky fasýalary, täze panjara dizaýnlaryny alýar, bularyň hemmesi täzeden işlenip düzülen modeliň köçedäki ata-babalaryndan tapawutlanmagyna kömek edýär.

 • “Alphard 2015” üçin “Alphard 2018” -e çykmak

  “Alphard 2015” üçin “Alphard 2018” -e çykmak

  “Toyota Alphard” köp maşgalany ýa-da dostlar toparyny daşamagyň iň amatly we ygtybarly usullaryndan biridir.Olar alternatiwalardan has gymmat, ýöne olar gymmat.

  “Alphard 2015-2017” üçin beden toplumy, “Alphard 2018” -e, “Alphard” -yň iň soňky stili, “Alphard” seriýasynyň iň gymmat modeli.

  “Toyota Alphard” markanyň iň kiçi mini-van liniýasydyr. “Vellfire” görnüşi has ýaş alyjylara gönükdirilen has sport we has agressiw görnüşde.

  Maşyn düwmä degip başlaýar we saklanýar;çep yzky gapy sürüjiniň oturgyjyndan elektrik bilen işledilip bilner.

  “Alphard” ACC ýygymlary üçin iň arzan markadyr we ygtyýarnama almak üçin ýylda 76,92 dollar sarp eder.

 • LDR korpusy 2010-2018-nji ýyllar üçin “Lexus GX460” -y 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  LDR korpusy 2010-2018-nji ýyllar üçin “Lexus GX460” -y 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  GX460 ýokary baha gatnaşygy bolan kaşaň ulagly ulag. Bu ýoldan daşarky toplum we howpsuzlyga gönükdirilen täzelenmeler goşdy.Şäher syýahatynyň amatlylygyny göz öňünde tutup, ýoldan daşary ajaýyp ukyby bar.

  Esasy model “Lexus GX460” bu segmentdäki alyjylaryň köpüsini begendirmek üçin ýeterlik standart aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Bu ulag ulagy adaty 18 dýuým tigirlerde hereket edýär we ähli modeller awtomatiki LED faralar, gündiz işleýän yşyklar, yşyklandyrylan tagtalar we integral öwrüm signallary bilen gyzdyrylýan güýç sazlap bolýan gapdal aýnalar ýaly daşarky amatlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Üç şöhleli LED çyra topary bilen bilelikde doly şahsyýetli L şekilli gündiz işleýän yşyklar has ýiti.

 • LC200 LC300-e ýokarlandyrmak

  LC200 LC300-e ýokarlandyrmak

  Täze döredilen Land Cruiser LC300 LC200 seriýasynyň mirasdüşeri. Daş görnüşi boýunça täze Land Cruiser çalşylýan model ýaly däl-de, eýsem esasy keşbe meňzeýär, ýöne aslynda Land Cruiser-iň bu nesli Toyota TNGA ulanýar -F platforma arhitekturasy.

  Bu pikir gaty ýönekeý: öň we yzky bamper, öň panjara we faralar çalşylýar, LC300-e meňzeýän Land Cruiser LC200 bolar.Beden toplumlary ajaýyp däl, ajaýyp iş edýär.Täze 2022 Land Cruiser seriýasyny gören her kim aýdyp biler, ýöne muny başgalara, esasanam özüňize görkezip bilersiňiz.

  Beden toplumlary köne LC200 modeline LC300-iň täze görnüşini berer.

  Täze uzaldylan panjara öň tarapy geň galdyryjy takyk görünýär.Faralar asyl LC300-den birneme uludyr, ýöne 300 görnüşli LED DRL-ler gaty gowy meňzeýär.Arka tarapdaky täzelenmeler has täsirli bolup, täze guýruk derwezesi, yşyk çyralary we yzky paneli bar.

 • LC200 LDR korpus toplumy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  LC200 LDR korpus toplumy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  “Toyota Land Cruiser” dünýäde ýoldan çykýan ulaglaryň şasy hökmünde ykrar edildi.

  “Toýotany erbet sürüp bolmaz, Land Rover-i bejerip bolmaz” diýen nakyl bar.

  Bu ýerde gürleşjek zadym “Land Cruiser”.

  Dünýäde “Land Cruiser” -iň köne stili köp, käbir adamlar ulagy çalyşmak islemeýärler, sebäbi bu ulagyň on ýyllap sürmekde kynçylyk çekmejekdigini aýtmak ulaldyp bolmaz.

  LDR korpusy köne LC200 täzesini täzeläp biler.

 • LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  Köne modeli täzesine öwüriň. Bahanyň hili ýokary.

  Gapdal we öň tarapdan köne we täze LX570 arasyndaky tapawut görnüp dur, esasanam öňdäki bamperde gaty üýtgeşiklik bar. Mundan başga-da, daşarky aýnalarda, bedeniň aşaky bilinde, tekerlerinde inçe üýtgeşmeler bar, we tigirler.

  Täze “Lexus LX570” -iň iň uly üýtgemegi öň ýüzi.Eplenç şekilli suw çüýşesi paneli täze GS-ä birneme meňzeýär we has integrirlenen we agressiw.

  Faralaryň görnüşi kän üýtgemese-de, çyranyň içki bölegi täzelendi.Aýlaw signallarynyň ýagdaýy aşakdan ýokara süýşürildi we linzalar beýik şöhlelere hem goşuldy.Gündiz işleýän yşyk çyralarynyň goşulmagy täze awtoulagda ajaýyp täsir galdyrýar.

 • “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015” -den “LM” dizaýnyna çenli ýokarlandyrmak üçin bu beden toplumynyň iki görnüşi bar.

  Beden toplumlarynyň iki görnüşinden diňe bir tapawut, faralar we guýruk çyrasydyr.

  Dört obýektiwli we dem almak we hereket etmek funksiýasy bilen guýruk çyrasy üçin dizaýnymyz bar.

  Köne Alphard 2015-2017 ýa-da 2018 Hytaý wersiýasy, 2018 HongKong wersiýasy, 2018 Japanaponiýa wersiýasy üçin tapawudy ýok, dünýä bazarynda bar bolan awtoulag modellerini işleýän hünärmen toparymyz bar.

  Moreene bir möhüm zat, 3 linzaly faralarymyzyň asyl awtoulagdan 40% has ýagtylygydyr, şonuň üçin bu faralary awtoulaglaryňyza gurnasaňyz, hakykatdanam ajaýyp şöhle saçarsyňyz.

 • “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgetmek

  “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgetmek

  “Alphard” -yň “SC + Modellista” korpusynyň üýtgemegi, asyl awtoulagyna gaty laýyk gelýän PP materialyndan ýasaldy.Beden toplumy üýtgetmek arkaly awtoulagyňyzyň gurluşyny gowulaşdyryp biler we daşky görnüşi Mona Lisa görnüşine ýeter.

  Beden toplumynda gündiz işleýän yşyk bilen LED ulanylýar, akýan suw dizaýnynyň yşyklandyrylyşy gaty ajaýyp.“Alphard” modifikasiýasynyň korpusy, asyl ulaga ýakyn import edilýän spreý boýagy kabul edýär. Beden toplumy takyk ýerleşdirilip we boşluksyz gurup biler.

  Täsirini gowulandyrmak üçin iki tarapdaky gapy tagtasynyň ýönekeý täzelenmegi arkaly üýtgemezden ozal we soň täsirini deňeşdirmek. Öň ýüzüň göterilmegi synp duýgusy bilen has ulaldylýar we has ýokarydyr.

  Beden toplumlary, aşaky bamperi üýtgedýär, aşaky iki tarapy has görnükli edýär, bu bolsa yşyk çyralaryny gaýtalaýar.Yzky bamper indi monoton däl we 45 dereje burçdan iýerarhiýa duýgusyna eýe.

 • “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  Täze “Lexus LM 350” “Toyota Vellfire” -e esaslanan bolsa-da, eýýäm lýuks donor ulagynyň has üýtgeşik görnüşi däl.“LM” ady aslynda “Luxury Mover” diýmekdir.

  “Lexus LM” markanyň ilkinji awtoulagydyr.Onuň esaslanýan “Toyota Alphard / Vellfire” bilen näderejede tapawutlydygyny we meňzeşdigini görüň.

  “Toyota Alphard” we “Vellfire” esasan Japanaponiýada, Hytaýda we Aziýada satylýar.LM ýaňy 2019 Şanhaý awtoulag sergisinde satuwa çykaryldy.Hytaýda, şeýle hem Aziýanyň köp böleginde elýeterli bolar.

  Iki awtoulag gaty ýakyn baglanyşykly.Resmi sanlarymyz ýok bolsa-da, LM-iň “Alphard” -yň 4935mm (194.3 inç) uzynlygy, 1850mm (73 ini) we 3000mm (120 inç) tigir bazasyny paýlaşmagyna garaşýarys.

12Indiki>>> Sahypa 1/2