Beden toplumy

 • LDR Body Kit For 2010-2018 Lexus GX460 Upgrade To 2020 Model

  2010-2018-nji ýyllar üçin LDR beden toplumy “Lexus GX460” -ni 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  GX460, ýokary hilli gatnaşygy bolan kaşaň ulagly ulag. Bu ýoldan täze toplum we howpsuzlyga gönükdirilen täzelenmeler goşdy.Şäher syýahatynyň amatlylygyny göz öňünde tutup, ýoldan daşary ajaýyp mümkinçiliklere eýe.

  Esasy model “Lexus GX460” bu segmentdäki alyjylaryň köpüsini begendirmek üçin ýeterlik standart aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Bu ulag 18 dýuýmlyk adaty tigirlerde hereket edýär we ähli modeller awtomatiki LED faralar, gündiz işleýän yşyklar, yşyklandyrylan tagtalar we integral öwrüm signallary bilen gyzdyrylýan güýç bilen sazlanyp bilinýän gapdal aýnalar ýaly daşarky amatlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Doly şahsyýeti bolan L şekilli gündiz işleýän yşyklar, üç şöhleli LED faralar topary bilen bilelikde has ýiti.

 • LC200 Upgrade To LC300

  LC200 LC300-e täzelenme

  Täze döredilen Land Cruiser LC300 LC200 seriýasynyň mirasdüşeri. Daş görnüşi boýunça täze Land Cruiser çalşylýan modele däl-de, esasy keşbe meňzeýär, ýöne aslynda Land Cruiser-iň bu nesli Toyota TNGA-ny ulanýar. -F platforma arhitekturasy.

  Bu pikir gaty ýönekeý: öň we yzky bamper, öň panjara we faralar çalşylýar we LC300-e meňzeýän Land Cruiser LC200 bolar.Beden esbaplary ajaýyp däl, ajaýyp iş edýär.Täze 2022 Land Cruiser seriýasyny gören her bir adam aýdyp biler, ýöne muny başgalara, esasanam özüňize görkezip bilersiňiz.

  Beden toplumlary köne LC200 modeline LC300-iň täze görnüşini berer.

  Täze uzaldylan panjara öň tarapy geň galdyryjy takyk görünýär.Faralar asyl LC300-den birneme uludyr, ýöne 300 görnüşli LED DRL-ler gaty gowy meňzeýär.Arka tarapdaky täzelenmeler has täsirli bolup, täze guýruk derwezesi, çyralar we yzky çyzyk bar.

 • LDR Body Kit Of LC200 08-15 Upgrade To 16-20

  LC200-iň LDR korpusy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  “Toyota Land Cruiser” dünýäde ýoldan çykýan ulaglaryň şasy hökmünde ykrar edildi.

  “Toýotany erbet sürüp bolmaýar, Land Rover-i bejerip bolmaýar” diýen nakyl bar.

  Bu ýerde gürleşjek zadym “Land Cruiser”.

  Dünýäde “Land Cruiser” -iň köne stili köp, käbir adamlar ulagy çalyşmak islemeýärler, sebäbi bu ulagyň on ýyllap sürmekde kynçylyk çekmejekdigini aýtmak ulaldyp bolmaz.

  LDR korpusy köne LC200 täzelenmesini täzeläp biler.

 • LDR Body Kit For LX570 Old Upgrade To New Model

  LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  Köne modeli täzesine öwüriň. Bahanyň hili ýokary.

  Gapdal we öň tarapdan köne we täze LX570 arasyndaky tapawut görnüp dur, esasanam öňdäki bamperde gaty üýtgeşik üýtgeşiklik bar. Mundan başga-da, daşky aýnalarda, bedeniň aşaky bilinde, tekerlerinde inçe üýtgeşmeler bar, we tigirler.

  Täze “Lexus LX570” -iň iň uly üýtgemesi öň ýüzi.Eplenç şekilli suw çüýşesi paneli täze GS-ä birneme meňzeýär we has integrirlenen we agressiw.

  Faralaryň görnüşi kän üýtgemese-de, çyranyň içki bölegi täzelendi.Aýlaw signallarynyň ýagdaýy aşakdan ýokara süýşürildi we linzalar beýik şöhlelere hem goşuldy.Gündiz işleýän yşyk-diodly yşyk çyralarynyň goşulmagy täze awtoulagda ajaýyp täsir galdyrýar.

 • For Alphard 2015-2021 Change To Lexus LM350

  “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015” -den “LM” dizaýnyna çenli ýokarlandyrmak üçin bu beden toplumynyň iki görnüşi bar.

  Beden toplumlarynyň iki görnüşinden diňe bir tapawut, faralar we guýruk çyrasydyr.

  Dört obýektiwli we dem almak we hereket etmek funksiýasy bilen guýruk çyrasy üçin dizaýnymyz bar.

  Köne Alphard 2015-2017 ýa-da 2018 Hytaý wersiýasy, 2018 HongKong wersiýasy, 2018 Japanaponiýa wersiýasy üçin tapawudy ýok, dünýä bazaryna çykyp boljak ähli awtoulag modellerini işleýän hünärmen toparymyz bar.

  Moreene bir möhüm zat, 3 linzaly faralarymyzyň asyl awtoulagdan 40% ýagtylygydyr, şonuň üçin bu faralary awtoulaglaryňyza gurnasaňyz, hakykatdanam ajaýyp şöhle saçarsyňyz.

 • LDR Body kits For Alphard 2015-2021 Change To SC+Modellista Style

  “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgeşme

  “Alphard” -yň “SC + Modellista” korpusynyň üýtgemegi, asyl awtoulagyna gaty laýyk gelýän PP materialyndan ýasaldy.Beden toplumy üýtgetmek arkaly awtoulagyňyzyň gurluşyny gowulaşdyryp biler we daşky görnüşi Mona Lisa görnüşine ýeter.

  Beden toplumynda gündiz işleýän yşyk bilen LED ulanylýar, akýan suw dizaýnynyň yşyklandyrylyşy gaty salkyn.“Alphard” modifikasiýasynyň korpusy, asyl awtoulagyna ýakyn import edilýän pürküji boýagy kabul edýär. Beden toplumy takyk ýerleşdirilip we boşluksyz gurlup bilner.

  Iki tarapdaky gapy tagtasynyň ýönekeý täzelenmegi bilen üýtgemezden ozal we soň täsirini deňeşdirmek, gapdal täsirini gowulandyrmak üçin. Öň ýüzüňi götermek synp duýgusy bilen has ulaldylýar we has ýokarydyr.

  Beden toplumlary, aşaky bamperi üýtgedýär, aşaky iki tarapy has görnükli edýär, bu bolsa yşyk çyralaryny gaýtalaýar.Yzky bamper indi monoton däl we 45 dereje burçdan iýerarhiýa duýgusyna eýe.

 • For Vellfire 2015-2021 Change To Lexus LM350

  “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  Täze “Lexus LM 350” “Toyota Vellfire” -e esaslanan bolsa-da, eýýäm lýuks donor ulagynyň has üýtgeşik görnüşi däl.“LM” ady aslynda “Luxury Mover” diýmekdir.

  “Lexus LM” markanyň ilkinji awtoulagydyr.Oňa esaslanýan “Toyota Alphard / Vellfire” -iň näderejede üýtgeşik we meňzeşdigini görüň.

  “Toyota Alphard” we “Vellfire” esasan Japanaponiýada, Hytaýda we Aziýada satylýar.LM ýaňy 2019 Şanhaý awtoulag sergisinde satuwa çykaryldy.Hytaýda, şeýle hem Aziýanyň köp böleginde elýeterli bolar.

  Iki awtoulag gaty ýakyn baglanyşykly.Resmi sanlarymyz entek ýok bolsa-da, LM-iň “Alphard” -yň 4935mm (194.3 inç) uzynlygy, 1850mm (ini 73 ini) we 3000mm (120 inç) tigir bazasy bilen paýlaşmagyna garaşýarys.

 • LDR Body Kits For 2018 Vellfire Upgrade To ZG+Modellista Body Kits

  2018-nji ýyldaky LDR beden toplumlary ZG + Modellista beden toplumlaryna täzeleniş

  Şeýle hem, gaz turbasy bilen yzky dodaklarymyz bar.Has ygtybarly etmek üçin, başga ýerlerde tapmak kyn bolan SC arka bamperi hem bar.

  Faceüz göterilenden soň iň möhüm üýtgeşiklik öňdäki dodakdyr. Hrom bezeginiň köpüsi gaty dinamik görünýär we asyl zawodyň öňki ýüzüne seredip, göni seredip bilemok.Meniň pikirimçe, gaty owadan.

  Aslynda “Toyota Vellfire Mona Lisa” ýokary derejeli işewür MPV-ler üçin daşky görnüşi durnukly we atmosfera stili bolmaly we elbetde özboluşly ykrar edilmeli derejä eýe bolmaly, şonuň üçin jenapyňyzyň daşky görnüşi aslynda has laýyk gelýär iş MPV.

  Örän ululykdaky hrom bilen örtülen panjara gaty agressiw görünýär we öň panjara birikdirilen LED faralar hem gaty ýiti.

 • LDR Body Kit For 4Runner Upgrade to Lexus Style

  “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  Hytaýda “Speedmaster” ady bilen tanalýan “Toyota 4Runner”, “Prado” -nyň dogan modeli, dürli görnüşi we içki görnüşi, kän bir meşhur däl model.

  2000öne 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri, “Lexus” 4Runner-iň GX görnüşindäki görnüşini hödürledi we hiç haçan “Toyota” kärdeşi ýaly at bilen tanalmasa-da, käbirleri GX-ny has ýokary enjam hasaplaýarlar.Köp ýyllap ulanylan satyn alyş hökmünde pul üçin has köp pul berdi.

  GX-iň 4Runner-iň ukyplylygy we ygtybarlylygy bilen däl-de, has kaşaň markaly paketde paýlaşýandygy hiç wagt syr däldi.Elmydama öz gymmatlyklaryny has gowy saklaýarlar.

  LDR Body toplumy 4Runner-i täze “Lexus Style” -a täzeläp biler

 • Toyota Prado 2010-2013 Upgrade to 2014-2017

  “Toyota Prado 2010-2013” ​​2014-2017-nji ýyla çenli täzelenme

  Erkekler tarapyndan söýülýän “Toyota Prado”, diňe bir agalyk ediji görnüşe eýe bolman, eýsem ajaýyp ýoldan çykýan ýerine ýetirijileri hem sürüjiler tarapyndan has gowy görülýär! Daş görnüşi we giňişlik rahatlygy taýdan men bu ulagy gaty halaýaryn!

  Elbetde, döwrüň ösmegi we yzygiderli täzelenmegi bilen, stil täze keşbi dowam etdirip bilmeýär.

  Köp çapyksuwarlar ony täze görnüşe üýtgedip bolarmy diýip pikir edýärler?

  Kiçijik çykdajylar, uly üýtgeşmeler, köne modeller we täze görnüşler, täze görnüşler bilen gurşalan

  Üýtgetmezden ozal köne model köne we täzelenen modany dowam etdirip bilmedi.Üýtgedilenden soň, täze görnüş täzelendi we moda we agdyklyk etdi.

 • For Alphard Vellfire 2008-2014 Change to Alphard SC+Modellista

  “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  Bukjany töläniňizden soň 7 iş gününiň içinde eltip bereris, gyssanýan bolsaňyz, bizem taýýarlap bileris, haýyş edýärin.Eltip bermezden ozal, bukjanyňyzyň bardygyny anyklamak üçin salgymyzy, porty, telefony tassyklamak üçin müşderimiz bilen habarlaşarys.Soň bolsa, söwda önümleriniň işini ýönekeýleşdirmek üçin gümrük taýdan resmileşdirmek we beýleki amallar üçin logistika üçin gaplama sanawyny goýuň.

  Soňra hyzmatdan soň geler, habar ibereniňizden soň 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys we meseläňizi gysga wagtda çözeris.

  Alibaba, Paypal, Western kärdeşler arkalaşygy, kompaniýanyň bank hasaby we beýleki meşhur töleg usullary arkaly USD, EUR, RMB, JPY tölegini goldaýarys.Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, harytlary diňe töläniňizden soň taýýarlaýarys we gowşuryş möhleti tölegiňizden hasaplanýar.

 • Lexus RX Old to New Model

  “Lexus RX” täze modele

  “Lexus” -yň kaşaň häsiýeti we ajaýyp beden çyzyklary köplenç adamlary üýtgetmegiň zerurlygynyň ýokdugyny ýa-da üýtgetmek üçin hyýalyň köp ýeriniň ýokdugyny duýýar.“Lexus” -y satyn alýan adamlar köplenç onuň kaşaňlygyny saýlaýarlar.

  “Lexus RX 350” “Lexus RX” önümler maşgalasynyň üçünji nesli.2012-nji ýyldan başlap maşgalanyň uly agzy we yşyk-diodly yşyk çyralary bilen çalyşmak, RX350-iň 10 modeli döwürlerden birneme könelen ýaly.

  Pes derejeli bir gözden ýokary derejeli dört gözli faralara, 16 sany öňdäki bamper sport panjaralaryna, üç gözli iki optiki linzalara we başlangyç effektleri bilen dinamiki çyralara çenli amaly we kämilleşdirilen.

  Täze awtoulagyň öň tarapyndaky şpil görnüşli howa kabul ediş paneli hasam ulaldy we ortasyndaky gurluş has dokumaly görünýän göwher görnüşli matrisa öwrüldi.Duman çyra meýdanynyň stili hem täzeden gözden geçirildi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2