“Lexus” üçin

 • For Alphard 2015-2021 Change To Lexus LM350

  “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015” -den “LM” dizaýnyna çenli ýokarlandyrmak üçin bu beden toplumynyň iki görnüşi bar.

  Beden toplumlarynyň iki görnüşinden diňe bir tapawut, faralar we guýruk çyrasydyr.

  Dört obýektiwli we dem almak we hereket etmek funksiýasy bilen guýruk çyrasy üçin dizaýnymyz bar.

  Köne Alphard 2015-2017 ýa-da 2018 Hytaý wersiýasy, 2018 HongKong wersiýasy, 2018 Japanaponiýa wersiýasy üçin tapawudy ýok, dünýä bazaryna çykyp boljak ähli awtoulag modellerini işleýän hünärmen toparymyz bar.

  Moreene bir möhüm zat, 3 linzaly faralarymyzyň asyl awtoulagdan 40% ýagtylygydyr, şonuň üçin bu faralary awtoulaglaryňyza gurnasaňyz, hakykatdanam ajaýyp şöhle saçarsyňyz.

 • For Vellfire 2015-2021 Change To Lexus LM350

  “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  Täze “Lexus LM 350” “Toyota Vellfire” -e esaslanan bolsa-da, eýýäm lýuks donor ulagynyň has üýtgeşik görnüşi däl.“LM” ady aslynda “Luxury Mover” diýmekdir.

  “Lexus LM” markanyň ilkinji awtoulagydyr.Oňa esaslanýan “Toyota Alphard / Vellfire” -iň näderejede üýtgeşik we meňzeşdigini görüň.

  “Toyota Alphard” we “Vellfire” esasan Japanaponiýada, Hytaýda we Aziýada satylýar.LM ýaňy 2019 Şanhaý awtoulag sergisinde satuwa çykaryldy.Hytaýda, şeýle hem Aziýanyň köp böleginde elýeterli bolar.

  Iki awtoulag gaty ýakyn baglanyşykly.Resmi sanlarymyz entek ýok bolsa-da, LM-iň “Alphard” -yň 4935mm (194.3 inç) uzynlygy, 1850mm (ini 73 ini) we 3000mm (120 inç) tigir bazasy bilen paýlaşmagyna garaşýarys.

 • Lexus RX Old to New Model

  “Lexus RX” täze modele

  “Lexus” -yň kaşaň häsiýeti we ajaýyp beden çyzyklary köplenç adamlary üýtgetmegiň zerurlygynyň ýokdugyny ýa-da üýtgetmek üçin hyýalyň köp ýeriniň ýokdugyny duýýar.“Lexus” -y satyn alýan adamlar köplenç onuň kaşaňlygyny saýlaýarlar.

  “Lexus RX 350” “Lexus RX” önümler maşgalasynyň üçünji nesli.2012-nji ýyldan başlap maşgalanyň uly agzy we yşyk-diodly yşyk çyralary bilen çalyşmak, RX350-iň 10 modeli döwürlerden birneme könelen ýaly.

  Pes derejeli bir gözden ýokary derejeli dört gözli faralara, 16 sany öňdäki bamper sport panjaralaryna, üç gözli iki optiki linzalara we başlangyç effektleri bilen dinamiki çyralara çenli amaly we kämilleşdirilen.

  Täze awtoulagyň öň tarapyndaky şpil görnüşli howa kabul ediş paneli hasam ulaldy we ortasyndaky gurluş has dokumaly görünýän göwher görnüşli matrisa öwrüldi.Duman çyra meýdanynyň stili hem täzeden gözden geçirildi.

 • LDR Body Kit For 2010-2018 Lexus GX460 Upgrade To 2020 Model

  2010-2018-nji ýyllar üçin LDR beden toplumy “Lexus GX460” -ni 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  GX460, ýokary hilli gatnaşygy bolan kaşaň ulagly ulag. Bu ýoldan täze toplum we howpsuzlyga gönükdirilen täzelenmeler goşdy.Şäher syýahatynyň amatlylygyny göz öňünde tutup, ýoldan daşary ajaýyp mümkinçiliklere eýe.

  Esasy model “Lexus GX460” bu segmentdäki alyjylaryň köpüsini begendirmek üçin ýeterlik standart aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Bu ulag, 18 dýuýmlyk adaty tigirlerde hereket edýär we ähli modeller awtomatiki LED faralar, gündiz işleýän yşyklar, yşyklandyrylan tagtalar we integral öwrüm signallary bilen gyzdyrylýan güýç bilen sazlanylýan gapdal aýnalar ýaly daşarky amatlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Doly şahsyýeti bolan L şekilli gündiz işleýän yşyklar, üç şöhleli LED faralar topary bilen bilelikde has ýiti.

 • LDR Body Kit For LX570 Old Upgrade To New Model

  LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  Köne modeli täzesine öwüriň. Bahanyň hili ýokary.

  Gapdal we öň tarapdan köne we täze LX570 arasyndaky tapawut görnüp dur, esasanam öňdäki bamperde gaty üýtgeşik üýtgeşiklik bar. Mundan başga-da, daşky aýnalarda, bedeniň aşaky bilinde, tekerlerinde inçe üýtgeşmeler bar, we tigirler.

  Täze “Lexus LX570” -iň iň uly üýtgemesi öň ýüzi.Eplenç şekilli suw çüýşesi paneli täze GS-ä birneme meňzeýär we has integrirlenen we agressiw.

  Faralaryň görnüşi kän üýtgemese-de, çyranyň içki bölegi täzelendi.Aýlaw signallarynyň ýagdaýy aşakdan ýokara süýşürildi we linzalar beýik şöhlelere hem goşuldy.Gündiz işleýän yşyk-diodly yşyk çyralarynyň goşulmagy täze awtoulagda ajaýyp täsir galdyrýar.