“Lexus” üçin

 • LDR korpusy 2010-2018-nji ýyllar üçin “Lexus GX460” -y 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  LDR korpusy 2010-2018-nji ýyllar üçin “Lexus GX460” -y 2020-nji ýyla çenli ýokarlandyrmak

  GX460 ýokary baha gatnaşygy bolan kaşaň ulagly ulag. Bu ýoldan daşarky toplum we howpsuzlyga gönükdirilen täzelenmeler goşdy.Şäher syýahatynyň amatlylygyny göz öňünde tutup, ýoldan daşary ajaýyp ukyby bar.

  Esasy model “Lexus GX460” bu segmentdäki alyjylaryň köpüsini begendirmek üçin ýeterlik standart aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Bu ulag ulagy adaty 18 dýuým tigirlerde hereket edýär we ähli modeller awtomatiki LED faralar, gündiz işleýän yşyklar, yşyklandyrylan tagtalar we integral öwrüm signallary bilen gyzdyrylýan güýç sazlap bolýan gapdal aýnalar ýaly daşarky amatlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Üç şöhleli LED çyra topary bilen bilelikde doly şahsyýetli L şekilli gündiz işleýän yşyklar has ýiti.

 • LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  LX570 üçin täze modele köne täzelenme üçin LDR beden toplumy

  Köne modeli täzesine öwüriň. Bahanyň hili ýokary.

  Gapdal we öň tarapdan köne we täze LX570 arasyndaky tapawut görnüp dur, esasanam öňdäki bamperde gaty üýtgeşiklik bar. Mundan başga-da, daşarky aýnalarda, bedeniň aşaky bilinde, tekerlerinde inçe üýtgeşmeler bar, we tigirler.

  Täze “Lexus LX570” -iň iň uly üýtgemegi öň ýüzi.Eplenç şekilli suw çüýşesi paneli täze GS-ä birneme meňzeýär we has integrirlenen we agressiw.

  Faralaryň görnüşi kän üýtgemese-de, çyranyň içki bölegi täzelendi.Aýlaw signallarynyň ýagdaýy aşakdan ýokara süýşürildi we linzalar beýik şöhlelere hem goşuldy.Gündiz işleýän yşyk çyralarynyň goşulmagy täze awtoulagda ajaýyp täsir galdyrýar.

 • “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Alphard 2015” -den “LM” dizaýnyna çenli ýokarlandyrmak üçin bu beden toplumynyň iki görnüşi bar.

  Beden toplumlarynyň iki görnüşinden diňe bir tapawut, faralar we guýruk çyrasydyr.

  Dört obýektiwli we dem almak we hereket etmek funksiýasy bilen guýruk çyrasy üçin dizaýnymyz bar.

  Köne Alphard 2015-2017 ýa-da 2018 Hytaý wersiýasy, 2018 HongKong wersiýasy, 2018 Japanaponiýa wersiýasy üçin tapawudy ýok, dünýä bazarynda bar bolan awtoulag modellerini işleýän hünärmen toparymyz bar.

  Moreene bir möhüm zat, 3 linzaly faralarymyzyň asyl awtoulagdan 40% has ýagtylygydyr, şonuň üçin bu faralary awtoulaglaryňyza gurnasaňyz, hakykatdanam ajaýyp şöhle saçarsyňyz.

 • “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  “Vellfire 2015-2021” üçin “Lexus LM350” -e üýtgeşme

  Täze “Lexus LM 350” “Toyota Vellfire” -e esaslanan bolsa-da, eýýäm lýuks donor ulagynyň has üýtgeşik görnüşi däl.“LM” ady aslynda “Luxury Mover” diýmekdir.

  “Lexus LM” markanyň ilkinji awtoulagydyr.Onuň esaslanýan “Toyota Alphard / Vellfire” bilen näderejede tapawutlydygyny we meňzeşdigini görüň.

  “Toyota Alphard” we “Vellfire” esasan Japanaponiýada, Hytaýda we Aziýada satylýar.LM ýaňy 2019 Şanhaý awtoulag sergisinde satuwa çykaryldy.Hytaýda, şeýle hem Aziýanyň köp böleginde elýeterli bolar.

  Iki awtoulag gaty ýakyn baglanyşykly.Resmi sanlarymyz ýok bolsa-da, LM-iň “Alphard” -yň 4935mm (194.3 inç) uzynlygy, 1850mm (73 ini) we 3000mm (120 inç) tigir bazasyny paýlaşmagyna garaşýarys.

 • “Lexus RX” täze modele

  “Lexus RX” täze modele

  “Lexus” -yň kaşaň häsiýeti we ajaýyp beden çyzyklary köplenç adamlary üýtgetmegiň zerurlygynyň ýokdugyny ýa-da üýtgetmek üçin hyýalyň köp ýeriniň ýokdugyny duýýar.“Lexus” satyn alýan adamlar hem köplenç onuň kaşaňlygyny saýlaýarlar.

  “Lexus RX 350” “Lexus RX” önümler maşgalasynyň üçünji nesli.2012-nji ýyldan başlap, kiçijik ýüz keşbi maşgalanyň uly agzy we LED yşyk çyralary bilen çalşyryldy, RX350-iň 10 modeli döwürlerden birneme könelen ýaly.

  Pes derejeli bir gözden ýokary derejeli dört gözli faralara, 16 sany öň bamper sport panjaralaryna, üç gözli iki optiki linzalara we başlangyç effektleri bilen dinamiki çyralara çenli amaly we kämilleşdirilen.

  Täze awtoulagyň öň ýüzündäki şpil şekilli howa kabul ediş paneli hasam ulaldy we ortadaky gurluşy has dokalan göwher görnüşli matrisa öwrüldi.Duman çyra meýdanynyň stili hem täzeden gözden geçirildi.