Toyota üçin

 • LDR Body Kit For 4Runner Upgrade to Lexus Style

  “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  Hytaýda “Speedmaster” ady bilen tanalýan “Toyota 4Runner”, “Prado” -nyň dogan modeli, dürli görnüşi we içki görnüşi, kän bir meşhur däl model.

  2000öne 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri, “Lexus” 4Runner-iň GX görnüşindäki görnüşini hödürledi we hiç haçan “Toyota” kärdeşi ýaly at bilen tanalmasa-da, käbirleri GX-ny has ýokary enjam hasaplaýarlar.Köp ýyllap ulanylan satyn alyş hökmünde pul üçin has köp pul berdi.

  GX-iň 4Runner-iň ukyplylygy we ygtybarlylygy bilen däl-de, has kaşaň markaly paketde paýlaşýandygy hiç wagt syr däldi.Elmydama öz gymmatlyklaryny has gowy saklaýarlar.

  LDR Body toplumy 4Runner-i täze “Lexus Style” -a täzeläp biler

 • For Alphard Vellfire 2008-2014 Change to Alphard SC+Modellista

  “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  Bukjany töläniňizden soň 7 iş gününiň içinde eltip bereris, gyssanýan bolsaňyz, bizem taýýarlap bileris, haýyş edýärin.Eltip bermezden ozal, bukjanyňyzyň bardygyny anyklamak üçin salgymyzy, porty, telefony tassyklamak üçin müşderimiz bilen habarlaşarys.Soň bolsa, söwda önümleriniň işini ýönekeýleşdirmek üçin gümrük taýdan resmileşdirmek we beýleki amallar üçin logistika üçin gaplama sanawyny goýuň.

  Soňra hyzmatdan soň geler, habar ibereniňizden soň 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys we meseläňizi gysga wagtda çözeris.

  Alibaba, Paypal, Western kärdeşler arkalaşygy, kompaniýanyň bank hasaby we beýleki meşhur töleg usullary arkaly USD, EUR, RMB, JPY tölegini goldaýarys.Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, harytlary diňe töläniňizden soň taýýarlaýarys we gowşuryş möhleti tölegiňizden hasaplanýar.

 • For Alphard 2015 Upgrade to Alphard 2018

  “Alphard 2015” -iň “Alphard 2018” -e täzelenmegi üçin

  “Toyota Alphard” köp maşgalany ýa-da dostlar toparyny daşamagyň iň amatly we ygtybarly usullaryndan biridir.Olar alternatiwalardan has gymmat, ýöne olar gymmat.

  “Alphard 2015-2017” üçin “Body” toplumy, “Alphard 2018” -e, “Alphard” -yň iň soňky stili, “Alphard” seriýasynyň iň gymmat modeli.

  “Toyota Alphard” markanyň iň kiçi mini-van liniýasydyr. “Vellfire” görnüşi has ýaş alyjylara gönükdirilen has sport we has agressiw görnüşde.

  Maşyn düwmä basylanda başlaýar we saklanýar;çep yzky gapy sürüjiniň oturgyjyndan elektrik bilen işledilip bilner.

  “Alphard” ACC ýygymlary üçin iň arzan markadyr we ygtyýarnama almak üçin ýylda 76,92 dollar sarp eder.

 • LC200 Upgrade To LC300

  LC200 LC300-e täzelenme

  Täze döredilen Land Cruiser LC300 LC200 seriýasynyň mirasdüşeri. Daş görnüşi boýunça täze Land Cruiser çalşylýan modele däl-de, esasy keşbe meňzeýär, ýöne aslynda Land Cruiser-iň bu nesli Toyota TNGA-ny ulanýar. -F platforma arhitekturasy.

  Bu pikir gaty ýönekeý: öň we yzky bamper, öň panjara we faralar çalşylýar we LC300-e meňzeýän Land Cruiser LC200 bolar.Beden esbaplary ajaýyp däl, ajaýyp iş edýär.Täze 2022 Land Cruiser seriýasyny gören her bir adam aýdyp biler, ýöne muny başgalara, esasanam özüňize görkezip bilersiňiz.

  Beden toplumlary köne LC200 modeline LC300-iň täze görnüşini berer.

  Täze uzaldylan panjara öň tarapy geň galdyryjy takyk görünýär.Faralar asyl LC300-den birneme uludyr, ýöne 300 görnüşli LED DRL-ler gaty gowy meňzeýär.Arka tarapdaky täzelenmeler has täsirli bolup, täze guýruk derwezesi, çyralar we yzky çyzyk bar.

 • LDR Body Kit Of LC200 08-15 Upgrade To 16-20

  LC200-iň LDR korpusy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  “Toyota Land Cruiser” dünýäde ýoldan çykýan ulaglaryň şasy hökmünde ykrar edildi.

  “Toýotany erbet sürüp bolmaýar, Land Rover-i bejerip bolmaýar” diýen nakyl bar.

  Bu ýerde gürleşjek zadym “Land Cruiser”.

  Dünýäde “Land Cruiser” -iň köne stili köp, käbir adamlar ulagy çalyşmak islemeýärler, sebäbi bu ulagyň on ýyllap sürmekde kynçylyk çekmejekdigini aýtmak ulaldyp bolmaz.

  LDR korpusy köne LC200 täzelenmesini täzeläp biler.

 • LDR Body kits For Alphard 2015-2021 Change To SC+Modellista Style

  “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgeşme

  “Alphard” -yň “SC + Modellista” korpusynyň üýtgemegi, asyl awtoulagyna gaty laýyk gelýän PP materialyndan ýasaldy.Beden toplumy üýtgetmek arkaly awtoulagyňyzyň gurluşyny gowulaşdyryp biler we daşky görnüşi Mona Lisa görnüşine ýeter.

  Beden toplumynda gündiz işleýän yşyk bilen LED ulanylýar, akýan suw dizaýnynyň yşyklandyrylyşy gaty salkyn.“Alphard” modifikasiýasynyň korpusy, asyl awtoulagyna ýakyn import edilýän pürküji boýagy kabul edýär. Beden toplumy takyk ýerleşdirilip we boşluksyz gurlup bilner.

  Iki tarapdaky gapy tagtasynyň ýönekeý täzelenmegi bilen üýtgemezden ozal we soň täsirini deňeşdirmek, gapdal täsirini gowulandyrmak üçin. Öň ýüzüňi götermek synp duýgusy bilen has ulaldylýar we has ýokarydyr.

  Beden toplumlary, aşaky bamperi üýtgedýär, aşaky iki tarapy has görnükli edýär, bu bolsa yşyk çyralaryny gaýtalaýar.Yzky bamper indi monoton däl we 45 dereje burçdan iýerarhiýa duýgusyna eýe.

 • LDR Body Kits For 2018 Vellfire Upgrade To ZG+Modellista Body Kits

  2018-nji ýyldaky LDR beden toplumlary ZG + Modellista beden toplumlaryna täzeleniş

  Şeýle hem, gaz turbasy bilen yzky dodaklarymyz bar.Has ygtybarly etmek üçin, başga ýerlerde tapmak kyn bolan SC arka bamperi hem bar.

  Faceüz göterilenden soň iň möhüm üýtgeşiklik öňdäki dodakdyr. Hrom bezeginiň köpüsi gaty dinamik görünýär we asyl zawodyň öňki ýüzüne seredip, göni seredip bilemok.Meniň pikirimçe, gaty owadan.

  Aslynda “Toyota Vellfire Mona Lisa” ýokary derejeli işewür MPV-ler üçin daşky görnüşi durnukly we atmosfera stili bolmaly we elbetde özboluşly ykrar edilmeli derejä eýe bolmaly, şonuň üçin jenapyňyzyň daşky görnüşi aslynda has laýyk gelýär iş MPV.

  Örän ululykdaky hrom bilen örtülen panjara gaty agressiw görünýär we öň panjara birikdirilen LED faralar hem gaty ýiti.

 • Toyota Prado 2010-2013 Upgrade to 2014-2017

  “Toyota Prado 2010-2013” ​​2014-2017-nji ýyla çenli täzelenme

  Erkekler tarapyndan söýülýän “Toyota Prado”, diňe bir agalyk ediji görnüşe eýe bolman, eýsem ajaýyp ýoldan çykýan ýerine ýetirijileri hem sürüjiler tarapyndan has gowy görülýär! Daş görnüşi we giňişlik rahatlygy taýdan men bu ulagy gaty halaýaryn!

  Elbetde, döwrüň ösmegi we yzygiderli täzelenmegi bilen, stil täze keşbi dowam etdirip bilmeýär.

  Köp çapyksuwarlar ony täze görnüşe üýtgedip bolarmy diýip pikir edýärler?

  Kiçijik çykdajylar, uly üýtgeşmeler, köne modeller we täze görnüşler, täze görnüşler bilen gurşalan

  Üýtgetmezden ozal köne model köne we täzelenen modany dowam etdirip bilmedi.Üýtgedilenden soň, täze görnüş täzelendi we moda we agdyklyk etdi.