Toyota üçin

 • “Toyota Prado 2010-2013” ​​2014-2017-nji ýyla çenli täzelen

  “Toyota Prado 2010-2013” ​​2014-2017-nji ýyla çenli täzelen

  Erkekler tarapyndan gowy görülýän “Toyota Prado”, diňe bir agalyk ediji görnüşe eýe bolman, eýsem ajaýyp ajaýyp ýerine ýetirijiligi hem sürüjiler tarapyndan has gowy görülýär! Daş görnüşi we kosmos amatlylygy taýdan men bu ulagy gaty halaýaryn!

  Elbetde, döwrüň ösmegi we yzygiderli täzelenmegi bilen, stil täze görnüşi bilen yzygiderli dowam edip bilmeýär.

  Köp çapyksuwar ony täze görnüşe üýtgedip bolarmy diýip pikir edýär?

  Kiçijik çykdajylar, uly üýtgeşmeler, köne modeller we täze görnüşler, täze görnüşler bilen gurşalan

  Üýtgetmezden ozal köne model köne we täzelenen modany dowam etdirip bilmedi.Üýtgedilenden soň, täze görnüş döwrebaplaşdyryldy we moda we agalyk ediji.

 • LDR beden toplumlary 2018-nji ýyl üçin Zell + Modellista beden toplumlaryna Vellfire täzelenmesi

  LDR beden toplumlary 2018-nji ýyl üçin Zell + Modellista beden toplumlaryna Vellfire täzelenmesi

  Şeýle hem, gaz turbasy bilen yzky dodaklarymyz bar.Has ygtybarly etmek üçin, başga ýerlerde tapmak kyn bolan SC arka bamperi hem bar.

  Faceüz göterilenden soň iň möhüm üýtgeşiklik öňdäki dodakdyr. Köp hrom bezegi gaty dinamik görünýär we asyl zawodyň öň ýüzüne seredip, göni seredip bilemok.Meniň pikirimçe, gaty owadan.

  “Toyota Vellfire Mona Lisa”, aslynda ýokary derejeli işewür MPV-ler üçin daşky görnüşi durnukly we atmosfera stili bolmaly we elbetde özboluşly ykrar edilmeli derejä eýe bolmaly, şonuň üçin jenapyňyzyň daşky görnüşi aslynda has laýyk gelýär iş MPV.

  Örän ululykdaky hrom bilen örtülen panjara gaty agressiw görünýär we öň panjara birikdirilen LED faralar hem gaty ýiti.

 • “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  “Lexus” stiline 4Runner täzelenmesi üçin LDR beden toplumy

  Hytaýda “Speedmaster” ady bilen tanalýan “Toyota 4Runner”, “Prado” -nyň dogan modeli, daşky görnüşi we içerki görnüşi bilen, kän bir meşhur däl model.

  2000öne 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap, “Lexus” 4Runner-iň GX görnüşindäki görnüşini hödürledi we hiç haçan “Toyota” kärdeşi ýaly at bilen tanalmasa-da, käbirleri GX-ny has ýokary enjam hasaplaýarlar.Köp ýyllap ulanylan satyn alyş hökmünde pul üçin has köp pul berdi.

  GX-iň 4Runner-iň ukyby we ygtybarlylygy bilen däl-de, has kaşaň markaly paketde paýlaşýandygy hiç wagt syr däldi.Elmydama öz gymmatlyklaryny gowy saklaýarlar.

  LDR Body toplumy 4Runner-i täze “Lexus Style” -a täzeläp biler

 • “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  “Alphard Vellfire 2008-2014” üçin “Alphard SC + Modellista” -y üýtgetmek

  Bukjany töläniňizden soň 7 iş gününiň içinde eltip bereris, gyssagly bolsaňyz, bizem sizi tertipläp bileris, haýyş edýäris.Getirilmezden ozal, bukjanyňyzyň bardygyny anyklamak üçin salgymyzy, porty, telefony tassyklamak üçin müşderimiz bilen habarlaşarys.Soň bolsa, söwda önümleriniň işini ýönekeýleşdirmek üçin gümrük taýdan resmileşdirmek we beýleki amallar üçin logistika üçin gaplama sanawyny goýuň.

  Soňra hyzmatdan soň, habar ibereniňizden soň 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys we meseläňizi gysga wagtda çözeris.

  Alibaba, Paypal, Western-Union, kompaniýa bank hasaby we beýleki meşhur töleg usullary arkaly USD, EUR, RMB, JPY tölegini goldaýarys.Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, harytlary diňe töläniňizden soň taýýarlaýarys we gowşuryş möhleti tölegiňizden hasaplanýar.

 • “Alphard 2015” üçin “Alphard 2018” -e çykmak

  “Alphard 2015” üçin “Alphard 2018” -e çykmak

  “Toyota Alphard” köp maşgalany ýa-da dostlar toparyny daşamagyň iň amatly we ygtybarly usullaryndan biridir.Olar alternatiwalardan has gymmat, ýöne olar gymmat.

  “Alphard 2015-2017” üçin beden toplumy, “Alphard 2018” -e, “Alphard” -yň iň soňky stili, “Alphard” seriýasynyň iň gymmat modeli.

  “Toyota Alphard” markanyň iň kiçi mini-van liniýasydyr. “Vellfire” görnüşi has ýaş alyjylara gönükdirilen has sport we has agressiw görnüşde.

  Maşyn düwmä degip başlaýar we saklanýar;çep yzky gapy sürüjiniň oturgyjyndan elektrik bilen işledilip bilner.

  “Alphard” ACC ýygymlary üçin iň arzan markadyr we ygtyýarnama almak üçin ýylda 76,92 dollar sarp eder.

 • LC200 LC300-e ýokarlandyrmak

  LC200 LC300-e ýokarlandyrmak

  Täze döredilen Land Cruiser LC300 LC200 seriýasynyň mirasdüşeri. Daş görnüşi boýunça täze Land Cruiser çalşylýan model ýaly däl-de, eýsem esasy keşbe meňzeýär, ýöne aslynda Land Cruiser-iň bu nesli Toyota TNGA ulanýar -F platforma arhitekturasy.

  Bu pikir gaty ýönekeý: öň we yzky bamper, öň panjara we faralar çalşylýar, LC300-e meňzeýän Land Cruiser LC200 bolar.Beden toplumlary ajaýyp däl, ajaýyp iş edýär.Täze 2022 Land Cruiser seriýasyny gören her kim aýdyp biler, ýöne muny başgalara, esasanam özüňize görkezip bilersiňiz.

  Beden toplumlary köne LC200 modeline LC300-iň täze görnüşini berer.

  Täze uzaldylan panjara öň tarapy geň galdyryjy takyk görünýär.Faralar asyl LC300-den birneme uludyr, ýöne 300 görnüşli LED DRL-ler gaty gowy meňzeýär.Arka tarapdaky täzelenmeler has täsirli bolup, täze guýruk derwezesi, yşyk çyralary we yzky paneli bar.

 • LC200 LDR korpus toplumy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  LC200 LDR korpus toplumy 08-15 16-20-e çenli ýokarlandyryň

  “Toyota Land Cruiser” dünýäde ýoldan çykýan ulaglaryň şasy hökmünde ykrar edildi.

  “Toýotany erbet sürüp bolmaz, Land Rover-i bejerip bolmaz” diýen nakyl bar.

  Bu ýerde gürleşjek zadym “Land Cruiser”.

  Dünýäde “Land Cruiser” -iň köne stili köp, käbir adamlar ulagy çalyşmak islemeýärler, sebäbi bu ulagyň on ýyllap sürmekde kynçylyk çekmejekdigini aýtmak ulaldyp bolmaz.

  LDR korpusy köne LC200 täzesini täzeläp biler.

 • “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgetmek

  “Alphard 2015-2021” üçin LDR korpus toplumlary “SC + Modellista” stiline üýtgetmek

  “Alphard” -yň “SC + Modellista” korpusynyň üýtgemegi, asyl awtoulagyna gaty laýyk gelýän PP materialyndan ýasaldy.Beden toplumy üýtgetmek arkaly awtoulagyňyzyň gurluşyny gowulaşdyryp biler we daşky görnüşi Mona Lisa görnüşine ýeter.

  Beden toplumynda gündiz işleýän yşyk bilen LED ulanylýar, akýan suw dizaýnynyň yşyklandyrylyşy gaty ajaýyp.“Alphard” modifikasiýasynyň korpusy, asyl ulaga ýakyn import edilýän spreý boýagy kabul edýär. Beden toplumy takyk ýerleşdirilip we boşluksyz gurup biler.

  Täsirini gowulandyrmak üçin iki tarapdaky gapy tagtasynyň ýönekeý täzelenmegi arkaly üýtgemezden ozal we soň täsirini deňeşdirmek. Öň ýüzüň göterilmegi synp duýgusy bilen has ulaldylýar we has ýokarydyr.

  Beden toplumlary, aşaky bamperi üýtgedýär, aşaky iki tarapy has görnükli edýär, bu bolsa yşyk çyralaryny gaýtalaýar.Yzky bamper indi monoton däl we 45 dereje burçdan iýerarhiýa duýgusyna eýe.