“Automechanika Şanhaý” täze görkeziliş senesini yglan edýär: 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 4-nji dekabry aralygynda

Bütin dünýä awtoulag ekosistemasynyň oýunçylary 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 4-nji dekabry aralygynda Milli sergi we konwensiýa merkezinde (Şanhaý) “Automechanika Shanghai” -yň 17-nji neşirine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.Bu sergi ilki bilen ýüze çykýan COVID-19 hadysalarynyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýurduň edýän tagallalaryna çalt jogap berildi.Muňa garamazdan, ýarmarka aralyk döwürde gymmatlyklar zynjyryndaky oýunçylary goldamak üçin birnäçe goşmaça hyzmatlary hödürledi.

Messe Frankfurt (HK) Ltd kompaniýasynyň baş müdiriniň orunbasary hanym Fiona Çiew: “Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda täze görkeziş senesinde ähli degişli taraplar bilen ara alyp maslahatlaşanymyzda birnäçe faktorlary göz öňünde tutduk.Bularyň arasynda “Automechanika” markasynyň senenamasynda degişli wagt belligine baha bermekden başga-da, häkimiýetler bilen mundan beýläkki geňeşmeler bar.Bu nukdaýnazardan, 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 4-nji dekabry aralygynda tomaşa geçirmek hemmeler üçin iň amatly netije.Bu aralykda awtoulag ekosistemasyndaky her bir adamyň goldawyna, sabyrlylygyna we düşünmegine ýokary baha berýäris ".

YD__9450
1
4

Hytaý Milli Maşyn Senagaty Halkara Co Ltd-iň başlygy jenap Sia Wendi: “Hytaýyň güýçli eksport bazary we içerki içerki isleg sebäpli ýurduň awtoulag we awtoulag zapas şaýlary bazary güýçli bolmagynda galýar.Bu nukdaýnazardan, geljege doly ynanýarys.Söwda ýarmarkasy platformasyny gurmagy maksat edinýäris, bu ýerde ýokary çeýeligi, netijeliligi, ünsi we durnuklylygy pudagyň zerurlyklaryna hyzmat edýär.Munuň ähli awtoulag üpjünçilik zynjyryny has ýokary derejä çykarjakdygyna ynanýaryn. "

“Automechanika Şanhaý”, marketing, söwda, aragatnaşyk we bilim üçin meýdança hödürleýän awtoulag pudagynda iň täsirli dünýä söwda ýarmarkalarynyň biridir.Her ýyl bu sergi makro iş gurşawyndaky wakalary netijeli habar berýär we sergi meýdançasyndaky çärelere süzýär.Şeýle bolansoň, onuň giňişleýin gurşawy içerki we halkara üpjünçilik zynjyrynda oýunçylary köpri edip biler.Şu nukdaýnazardan seredeniňde, ýarmarka täze sergi senesine çenli awtoulag pudagyny birikdirmegiň täsirli ýollaryny öwrenmek arkaly işewürligi ösdürmäge goldaw berer.

Şol bir manyda, “Automechanika Şanhaý” -yň görkeziş senesinde senagat oýunçylaryny bir ýere jemlemek borjy bardy we “AMS Live” -da güýçli seslenme dünýä bazarlary dikeldilende durnukly sanly gurallar toplumynyň zerurlygynyň artýandygyny görkezdi.

Satyn alyjylar 10-njy noýabrda 2900-den gowrak potensial üpjün edijiden gözläp bilerler.Bu, 2021-nji ýylyň 24-nji noýabryndan 27-nji noýabryna çenli açyldy, bu ýerde oýunçylar AI gabat gelişini, dolandyryş dolandyryş gurallaryny we real wagt analitikasyny doly ele aldylar.Bu platforma şu wagta çenli Hytaý, Germaniýa, Russiýa, Türkiýe we ABŞ ýaly 135 ýurtdan we sebitlerden 226,400 onlaýn sapar (sahypa görnüşi boýunça) bellendi.Platformadaky funksiýalar, ulanyjylara serginiň jemlenen çeşmelerini öwrenmäge has köp wagt bermäge mümkinçilik berýän 15-nji dekabra çenli açyk bolar.AMS Live-a girmek üçin baglanyşyga girmegiňizi haýyş edýäris:www.ams-live.com.

AMS Live-da 50-den gowrak wideo ýazgysy we göni ýaýlymda bolup geçen wakalar hem meşhur boldy.Mysal üçin, 2,049 tomaşaçy AIoT-nyň täjirçilik ulaglarynyň işjeň howpsuzlygyny nädip üýtgedýändigini diňledi.Başga bir ýerde, Awtoulag telekeçileri bilen gepleşik (Şanhaý duralgasy) 2440 tomaşaçy ýygnady.Birnäçe sergä gatnaşanlar, önümleriň görkezişlerini we platformalarynda çykyşlary geçirip, serginiň global derejesine ýetdiler.

Munuň üstesine, guramaçylaryň ýörite topary awgust aýynda işe başlaly bäri “Match Up” -da 1900 sany duşuşyk we teklip hödürledi.


Iş wagty: Awgust-08-2021