Awtoulag üýtgeşmeleri barada bilmeli zatlaryňyz

Awtoulagy üýtgetmek, awtoulagyňyzy şahsylaşdyrmagyň ajaýyp usuly bolup biler.Täze garyndy tigirleri, goşmaça faralar goşmak we hereketlendirijini sazlamak awtoulagyňyzy üýtgetmegiň käbir usullarydyr.Bilmeýän zadyňyz, munuň awtoulag ätiýaçlandyryşyna uly täsir edip biler.

Awtoulagy üýtgetmek barada aýdanymyzda, derrew däli boýag işlerini, şowhunly egzozlary we awtoulagyň peselmeginden gaty köp kynçylyk çekýär - esasanam “Grease Lightening” ýaly bir zat!Insurancetiýaçlandyryş tölegiňiziň üýtgedilmegi üçin bu aşa aşa gitmegiň zerurlygy ýok.

new1-1

Awtoulag modifikasiýasynyň kesgitlemesi, öndürijileriň zawodyň asyl spesifikasiýasyndan tapawutlanmagy üçin ulaga edilen üýtgeşme.Şonuň üçin üýtgetmäňize ýoldaş bolup biljek goşmaça çykdajylary göz öňünde tutmak möhümdir.

Insurancetiýaçlandyryş çykdajylarynyň hemmesi töwekgelçilige görä hasaplanýar.Şonuň üçin ätiýaçlandyryjylar bahasyna ýetmezden ozal birnäçe faktorlary göz öňünde tutmalydyrlar.

Islendik ulagyň görnüşini we işleýşini üýtgedýän islendik üýtgetme ätiýaçlandyryş üpjünçisi tarapyndan baha berilmelidir.Dwigateliň üýtgemegi, sport oturgyçlary, korpuslar, gyryjy we ş.m. göz öňünde tutulmalydyr.Bu awariýa howpy bilen baglanyşykly.Telefon toplumlary we öndürijilik üýtgetmeleri ýaly käbir üýtgeşmeler awtoulagyňyzyň döwülmeginiň ýa-da ogurlanmagynyň ähtimallygyny ýokarlandyrýar.

Şeýle-de bolsa, munuň bir tarapy bar.Käbir üýtgetmeler aslynda ätiýaçlandyryş tölegiňizi azaldyp biler.Mysal üçin, awtoulagyňyzda awtoulag duralgasy bar bolsa, bu howpsuzlyk aýratynlygy barlygy sebäpli awariýa ähtimallygyňyzyň azalýandygyny görkezýär.

Onsoň, awtoulagyňyzy üýtgetmelimi?Ilki bilen, tassyklanan öndüriji diler bilen gürleşmek möhümdir, sebäbi üýtgeşmeler hünärmen tarapyndan amala aşyrylmagy möhümdir, sebäbi amaly maslahat berip bilerler.

Indi islenýän üýtgetme bar, ätiýaçlandyryjyňyza habar bermeli bolarsyňyz.Instiýaçlandyryjyňyza habar bermezlik, has çynlakaý meselä sebäp bolup biljek ulagyňyzda ätiýaçlandyryşyňyz ýok diýmek ätiýaçlandyryşyňyzy ýatyryp biler.Awtoulag ätiýaçlandyryşyny täzeden täzelemäge synanyşanyňyzda, üýtgeşmäniň nämedigini kesgitläniňizde kompaniýalar tapawutlanýanlygy sebäpli, ähli potensial ätiýaçlandyryjylara awtoulaglaryňyzyň üýtgemegi barada rugsat beriň.


Iş wagty: Awgust-08-2021