Awtoulag üýtgeşmeleri barada bilmeli zatlaryňyz

Awtoulagy üýtgetmek, awtoulagyňyzy şahsylaşdyrmagyň ajaýyp usuly bolup biler.Täze garyndy tigirleri, goşmaça faralar goşmak we hereketlendirijini sazlamak, awtoulagyňyzy üýtgetmegiň käbir usullarydyr.Bilmeýän zadyňyz, munuň awtoulag ätiýaçlandyryşyna uly täsir edip biler.

Awtoulagy üýtgetmek barada aýdanymyzda, derrew däli boýag işlerini, şowhunly egzamenleri we awtoulagyň tizligi peseltmek üçin kynçylyk çekýänini görýäris - esasanam “aseagtylyk ýyldyrymy” ýaly bir zat!Insurancetiýaçlandyryş tölegiňiziň üýtgedilmegi üçin bu artykmaçlyklara geçmegiň zerurlygy ýok.

new1-1

Awtoulag modifikasiýasynyň kesgitlemesi, ulagyň öndürijileriň asyl zawod spesifikasiýasyndan tapawutlanmagy üçin ulaga edilen üýtgeşme.Şonuň üçin üýtgetmäňize ýoldaş bolup biljek goşmaça çykdajylary göz öňünde tutmak möhümdir.

Insurancetiýaçlandyryş çykdajylarynyň hemmesi töwekgelçilige görä hasaplanýar.Şonuň üçin ätiýaçlandyryjylar bahasyna ýetmezden ozal birnäçe faktorlary göz öňünde tutmalydyrlar.

Islendik ulagyň daşky görnüşini we öndürijiligini üýtgedýän islendik üýtgetme ätiýaçlandyryş üpjünçisi tarapyndan baha berilmelidir.Motoryň üýtgemegi, sport oturgyçlary, korpuslar, gyryjy we ş.m. göz öňünde tutulmalydyr.Bu heläkçilik ýüze çykmak howpy bilen baglanyşykly.Telefon toplumlary we öndürijilik üýtgetmeleri ýaly käbir üýtgeşmeler awtoulagyňyzyň döwülmeginiň ýa-da ogurlanmagynyň ähtimallygyny ýokarlandyrýar.

Şeýle-de bolsa, munuň bir tarapy bar.Käbir üýtgetmeler aslynda ätiýaçlandyryş tölegini azaldyp biler.Mysal üçin, awtoulagyňyzda awtoulag duralgasy bar bolsa, bu howpsuzlyk aýratynlygy barlygy sebäpli awariýa ähtimallygyňyzyň azalýandygyny görkezýär.

Şeýlelik bilen, awtoulagyňyzy üýtgetmelimi?Ilki bilen, tassyklanan öndüriji diler bilen gürleşmek möhümdir, sebäbi üýtgetmeler hünärmen tarapyndan amala aşyrylýar, sebäbi amaly maslahat berip bilerler.

Indi islenýän üýtgetme bar, ätiýaçlandyryjyňyza habar bermeli bolarsyňyz.Instiýaçlandyryjyňyza habar bermezlik, has çynlakaý meselä sebäp bolup biljek ulagyňyzda ätiýaçlandyryşyňyzyň ýokdugyny aňladýan ätiýaçlandyryşyňyzy ýatyryp biler.Awtoulag ätiýaçlandyryşyny täzeden täzelemäge synanyşanyňyzda, modifikasiýanyň nämedigini kesgitläniňde kompaniýalar tapawutlanýanlygy sebäpli awtoulag ätiýaçlandyryşlary barada ähli potensial ätiýaçlandyryjylara rugsat beriň.


Iş wagty: Awgust-08-2021